problem defining language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem defining language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem defining language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem defining language.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem defining language

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ định nghĩa bài toán