problem definition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem definition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem definition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem definition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem definition

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự định nghĩa bài toán

    xác định vấn đề