problem models nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem models nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem models giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem models.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem models

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bài toán mẫu