problem representation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem representation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem representation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem representation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem representation

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự biểu diễn bài toán