problematicist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problematicist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problematicist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problematicist.

Từ điển Anh Việt

  • problematicist

    /problematicist/

    * danh từ

    người nghiên cứu thế cờ; người sắp thế cờ