problem area nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem area nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem area giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem area.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem area

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vùng sự cố