problem mode nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem mode nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem mode giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem mode.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem mode

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    chế độ bài toán