problem of employment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem of employment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem of employment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem of employment.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem of employment

    * kinh tế

    vấn đề công ăn việc làm