problem log nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem log nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem log giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem log.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem log

    * kỹ thuật

    nhật ký vấn đề