problematically nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problematically nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problematically giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problematically.

Từ điển Anh Việt

  • problematically

    * phó từ

    khó giải quyết, khó hiểu

    còn phải bàn; không chắc chắn, mơ hồ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • problematically

    in such a way as to pose a problem