problematicalist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problematicalist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problematicalist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problematicalist.

Từ điển Anh Việt

  • problematicalist

    /problematicalist/

    * danh từ

    người nghiên cứu thế cờ; người sắp thế cờ