problem-oriented language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem-oriented language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem-oriented language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem-oriented language.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem-oriented language

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ hướng bài toán

    ngôn ngữ hướng vấn đề

Từ điển Anh Anh - Wordnet