problem management focal point nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem management focal point nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem management focal point giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem management focal point.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem management focal point

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    tiêu điểm quản lý sự cố