problem-solving language nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem-solving language nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem-solving language giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem-solving language.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem-solving language

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ giải toán