problem of coloring of a map nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem of coloring of a map nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem of coloring of a map giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem of coloring of a map.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem of coloring of a map

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bài toán tô màu bản đồ