problem oriented language-pol nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem oriented language-pol nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem oriented language-pol giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem oriented language-pol.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem oriented language-pol

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    ngôn ngữ hướng vấn đề