problem determination aid (pdaid) nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem determination aid (pdaid) nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem determination aid (pdaid) giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem determination aid (pdaid).

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem determination aid (pdaid)

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự trợ giúp xác định sự cố