problem size nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem size nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem size giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem size.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem size

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    cỡ bài toán