problem site nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem site nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem site giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem site.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem site

    * kỹ thuật

    địa điểm có vấn đề

    nơi bị nhiễm bẩn

    nơi bị ô nhiễm