problem space nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem space nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem space giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem space.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem space

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    vùng vấn đề