problem recovery nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem recovery nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem recovery giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem recovery.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem recovery

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    sự khôi phục bài toán