problem of duplication of a cube nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem of duplication of a cube nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem of duplication of a cube giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem of duplication of a cube.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem of duplication of a cube

    * kỹ thuật

    toán & tin:

    bài toán gấp đôi khối lập phương