problem banks nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

problem banks nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm problem banks giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của problem banks.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • problem banks

    * kinh tế

    các ngân hàng đang gặp khó khăn