atomic number 57 nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

atomic number 57 nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm atomic number 57 giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của atomic number 57.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • atomic number 57

    Similar:

    lanthanum: a white soft metallic element that tarnishes readily; occurs in rare earth minerals and is usually classified as a rare earth

    Synonyms: La

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).