artificial sweetener nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial sweetener nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial sweetener giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial sweetener.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial sweetener

    * kinh tế

    chất làm ngọt nhân tạo

    chất làm ngọt tổng hợp