artificial seasoning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial seasoning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial seasoning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial seasoning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial seasoning

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sự sấy nhân tạo