artificial pneumothorax nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial pneumothorax nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial pneumothorax giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial pneumothorax.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial pneumothorax

    * kỹ thuật

    y học:

    bơm khí màng phổi