artificial matching line nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial matching line nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial matching line giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial matching line.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial matching line

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    đường nối nhân tạo