artificial mains-network nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial mains-network nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial mains-network giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial mains-network.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial mains-network

    * kỹ thuật

    mạch ảo