artificial drainage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial drainage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial drainage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial drainage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial drainage

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    sự tiêu nước nhân tạo