artificial dentition nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial dentition nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial dentition giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial dentition.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial dentition

    * kỹ thuật

    răng giả