artificial constraint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

artificial constraint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm artificial constraint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của artificial constraint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • artificial constraint

    * kỹ thuật

    ràng buộc giả tạo