angle bracket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle bracket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle bracket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle bracket.

Từ điển Anh Việt

 • angle bracket

  (Tech) dấu ngoặc nhọn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • angle bracket

  * kinh tế

  dấu ngoặc nhọn

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  côngxon ở góc

  dầm góc chìa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • angle bracket

  an L-shaped metal bracket

  Synonyms: angle iron

  Similar:

  bracket: either of two punctuation marks (`<' or `>') used in computer programming and sometimes used to enclose textual material