angle pier nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle pier nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle pier giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle pier.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle pier

    * kỹ thuật

    trụ ở góc