angle post nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle post nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle post giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle post.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle post

    * kỹ thuật

    cột ở góc

    xây dựng:

    góc trụ