angle brick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle brick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle brick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle brick.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle brick

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    gạch vát mép

    góc gạch