angle pitch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle pitch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle pitch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle pitch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle pitch

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    bước góc