angle cleat nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle cleat nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle cleat giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle cleat.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle cleat

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    góc bản giằng