angle frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle frame.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle frame

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    giá bằng thép góc

    khung bằng thép góc