angle book nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle book nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle book giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle book.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle book

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    sổ đo góc