angle strut nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle strut nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle strut giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle strut.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle strut

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thanh chống góc