angle staff nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle staff nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle staff giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle staff.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle staff

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    góc cọc tiêu