angle value nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle value nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle value giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle value.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle value

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    vòi van thẳng góc