angledozer nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angledozer nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angledozer giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angledozer.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angledozer

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy ủi góc

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • angledozer

    a bulldozer with an angled moldboard to push earth to one side