angle focus nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle focus nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle focus giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle focus.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle focus

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tiêu điểm góc