angle noise nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle noise nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle noise giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle noise.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle noise

    * kỹ thuật

    điện lạnh:

    tiếng ồn do góc tới