angle stile nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle stile nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle stile giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle stile.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle stile

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    góc ván dọc