angle scale nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle scale nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle scale giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle scale.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle scale

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    mặt số đo góc