angle dip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle dip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle dip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle dip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle dip

    * kỹ thuật

    góc cắm