angle lever nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

angle lever nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm angle lever giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của angle lever.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • angle lever

    * kỹ thuật

    đòn khuỷu

    cơ khí & công trình:

    đòn (bẩy) góc